269 lượt xem

TIN MÔN HÓA HỌC

Để chuẩn bị cho kỳ thi thử đại học  lần 3 khối 12 sắp tới. Tổ hóa trường THPT Đào Duy Từ có đưa đến cho các em học sinh một bài tập với nhiều cách giải khác nhau, giúp các em học sinh có cái nhìn tổng quan hơn và có thêm nhiều hướng giải cho các bài tập.

Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!

Đề thi đại học khối A năm 2014

Câu 13. mã đề 259

Đề bài: Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4, CuO, trong đó oxi chiếm 25% về khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỷ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Gía trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  1. 9,0                   B. 9,5                      C.8,0                       D.8,5

Nhận xét chung: Theo nhận xét của các giáo viên giỏi và có kinh nghiệm luyện thi thì đây là bài hay-lạ-khó.

Sau đây là bài giải của một số giáo viên nổi tiếng đã dăng trên diễn đàn. Và viết giải trên mạng

Cách 1: ( bài giải viết tay trên mạng )

X + CO => (CO + CO2) số mol oxi mà CO lấy được từ X là

0.06(36-18)/16-0.03 mol. Đặt số mol O trong hỗn hợp Y là x ta có

M=(x+0.03).16/0.25=64(x+0.03)

Ta có khối muối= khối lượng kim loại trong muối+ khối lượng gốc NO3

3.08*64(x+0.03)=64*(x+0.03)-(x+0.03)*16+ x*2*62+0.04*3*62

X=0.118, m=9.477=9.5

Cách 2. Video bài giải trên mạng

Quy đổi hỗn hợp X gồm 0.75m và 0.25m gam O

Cho dòng 0.06 mol CO đi qua ở nhiệt độ cao được hỗn hợp Z và chất rắn Y. Theo phương pháp đường chéo từ các số liệu 28*44,36 suy ra 2 số 8 và 8; Biết số mol CO= nCO2=0,03

Chất rắn Y tác dụng với HNO3 được 0.04 mol NO và dung dicihj có 0.38m gam muối gồm 0.75 Mn+ và 3,08m-0.75m=2,33m gam NO3

Ban đầu M=> Mn+  +ne;    O+2e => O2- theo bảo tào e

ne(kl)=2,33m/62=n(e)(O)=0,25m*2/16

Theo Bte 2,33m/62-0,25m.2/16+0,03(4-2)=0,04*3; m=9,447

Cách 3. TỔ HÓA TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

Số mol NO3 trong muối cuối cùng= số mol NO3 trong muối do kim loại ( tính theo số mol e)+ số mol NO3thay cho O-2 trong hỗn hợp đầu (3,08m-0,75m)/62= (0,12-0,06)+ 2(0,25m)/16; Giải ra m=9,447

Ban thông tin

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2021-2022